PAER2023-09-05T17:23:06+07:00

ຂ່າວສານ

LATEST NEWS

ຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທ່ານ ນ. ໄຊມະໂນ ຊານຸບານ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການກ່ຽວກັບສິດທິດ້ານການສຶກສາ (PAER)

ຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທ່ານ ນ. ໄຊມະໂນ [...]

June 23rd, 2023|0 Comments

ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອງ​ແຜນ​ງານສຶກສາຂື້ນ

ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອງ​ແຜນ​ງານສຶກສາຂື້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນໃນຂົງເຂດວຽກສຶກສາ, ພວກເຮົາຕ້ອງປັບປຸງຍຸດທະສາດການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ [...]

February 7th, 2023|0 Comments

ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫົວພັນ, ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຈຳປີ 2022

ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫົວພັນ, ອົງການຊາຍຟັນ [...]

January 27th, 2023|0 Comments

ກອງປະຊຸມເວທີເດັກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 7 ທີ່ ຈາກາຕ້າ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ

ກອງປະຊຸມເວທີເດັກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 7 ທີ່ ຈາກາຕ້າ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ [...]

December 9th, 2022|0 Comments

ສຸກສັນວັນຄົນພິການສາກົນ  

ພວກເຮົາມາຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ໂດຍການຮັບຟັງສຽງຈາກເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາມາຮ່ວມສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຄົນພິການຈະບໍ່ຖືກແບ່ງແຍກໃນສັງຄົມ ເຂົາເຈົ້າມີສິດທິໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການເຮັດວຽກ, ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ.     “ຫຼານຢາກໃຫ້ໂຮງຮຽນຂອງຫຼານມີນ້ຳສະອາດ ແລະ ມີຫ້ອງນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ຫຼານຮູ້ສຶກປອດໄພ” - ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ກ່ຽວກັບ [...]

December 3rd, 2022|0 Comments

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບຸລິມະສິດຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບຸລິມະສິດຂອງອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ [...]

October 4th, 2022|0 Comments