IN4G2023-09-07T16:22:15+07:00

ຂ່າວສານ

LATEST NEWS

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານສື່ສານເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍຂອງສັງຄົມທາງດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມາຈາກຫລາກຫຼາຍຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນໄອຊີທີ ໂຮງຮຽນ ມສ ພັນລາ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ.

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານສື່ສານເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍຂອງສັງຄົມທາງດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມາຈາກຫລາກຫຼາຍຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນໄອຊີທີ [...]

August 30th, 2023|0 Comments

ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ

ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ໃຫ້ສຽງຂອງເດັກທຸກຄົນໄດ້ຖືກຮັບຟັງ ແລະ ມີອິດສະຫຼະໃນການສະແດງອອກຄວາມຄິດເຫັນ, [...]

June 16th, 2023|0 Comments

ເຖິງແມ່ນວ່າ ເວທີເດັກລາວ 2023 ຈະຜ່ານໄປແລ້ວ ແຕ່ຄວາມຊົງຈຳດີໆຍັງຄົງເຫຼືອຢູ່.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ເວທີເດັກລາວ 2023 ຈະຜ່ານໄປແລ້ວ ແຕ່ຄວາມຊົງຈຳດີໆຍັງຄົງເຫຼືອຢູ່. ເວທີເດັກລາວ ຄັ້ງທີ 5 ປະຈຳປີ [...]

May 9th, 2023|0 Comments

ເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ ໃນທຸກເພດທຸກໄວ ຕະຫລອດເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມເປັນພິການ.

ເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ ໃນທຸກເພດທຸກໄວ ຕະຫລອດເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມເປັນພິການ. ເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມສະເໝີພາບ [...]

March 17th, 2023|0 Comments

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ນໍາສະເໜີແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ “ການສ້າງຕາໜ່າງເຄືອຂ່າຍປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ” ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄວໆນີ້ ໃນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ນໍາສະເໜີແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ “ການສ້າງຕາໜ່າງເຄືອຂ່າຍປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ [...]

February 28th, 2023|0 Comments

ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VIII

ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VIII ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 21 [...]

February 24th, 2023|0 Comments