ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ໄວໜຸ່ມ

ສ້າງພື້ນທີ່ໃຫ້ເດັກ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງບວກໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ, ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອໃຫ້ເດັກດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂູດຮີດ.

ໂຄງການ