ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ

ບັນລຸເປົ້າໝາຍການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ໂຮງຮຽນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ໂຄງການ