ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ

ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກນ້ອຍ ໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

ໂຄງການ