GLEESE2023-09-07T16:20:44+07:00

ຂ່າວສານ

LATEST NEWS

ຫ້ອງອ່ານເປັນບ່ອນທີ່ເດັກໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຫ້ອງອ່ານເປັນບ່ອນທີ່ເດັກໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫ້ອງອ່ານເປັນບ່ອນທີ່ເດັກໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນ, ແລະ ເປັນສູນລວມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ແລະ ສາມາດຈັດກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກໄດ້ຮູ້ຈັກກັນ ແລະ ສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ [...]

March 31st, 2023|0 Comments

ມອບຮັບຫ້ອງອ່ານໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ 4 ແຫ່ງ

ມອບຮັບຫ້ອງອ່ານໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ 4 ແຫ່ງ ອີກໜື່ງຜົນສຳເລັດທີ່ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບຄູຮ່ວມງານພັກລັດຕ່າງໜ້າໂດຍ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ແຂວງ [...]

March 17th, 2023|0 Comments

ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອງ​ແຜນ​ງານສຶກສາຂື້ນ

ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອງ​ແຜນ​ງານສຶກສາຂື້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນໃນຂົງເຂດວຽກສຶກສາ, ພວກເຮົາຕ້ອງປັບປຸງຍຸດທະສາດການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນວັນທີ 15-16 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ [...]

February 7th, 2023|0 Comments

ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫົວພັນ, ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຈຳປີ 2022

ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫົວພັນ, ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຈຳປີ 2022 ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 [...]

January 27th, 2023|0 Comments

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບປັດໄຈ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງ ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການສືບຕໍ່ ການສຶກສາໃນຂັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ຂອງເດັກຍິງ ໃນເມືອງຊໍາເໜືອ ແລະ ເມືອງສົບເບົາ, ແຂວງ ຫົວພັນ

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບປັດໄຈ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງ ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການສືບຕໍ່ ການສຶກສາໃນຂັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ຂອງເດັກຍິງ ໃນເມືອງຊໍາເໜືອ ແລະ ເມືອງສົບເບົາ, ແຂວງ ຫົວພັນ ໃນບໍ່ດົນທີຜ່ານມາ, ອົງການຊາຍຟັນ [...]

January 21st, 2023|0 Comments

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຮຽນຮູ້ດ້ານພາສາ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາຊຸມຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານການສຶກສາຂອງເດັກຍິງ ແລະ ຊາຍ ພາຍໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຮຽນຮູ້ດ້ານພາສາ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາຊຸມຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານການສຶກສາຂອງເດັກຍິງ ແລະ ຊາຍ ພາຍໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍາແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາຂອງເດັກຍິງ ແລະ ຊາຍ, ແລະ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໄດ້ແບ່ງປັນນຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ທັກສະ [...]

October 7th, 2022|0 Comments