CEP2023-09-05T09:55:42+07:00

ຂ່າວສານ

LATEST NEWS

ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານທັກສະຊີວິດໃຫ້ແກ່ເດັກ ຢູ່ໃນ 20 ໂຮງຮຽນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງເມືອງຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານທັກສະຊີວິດໃຫ້ແກ່ເດັກ ຢູ່ໃນ 20 ໂຮງຮຽນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງເມືອງຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານທັກສະຊີວິດໃຫ້ແກ່ເດັກ ຢູ່ໃນ 20 ໂຮງຮຽນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງເມືອງຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ [...]

July 5th, 2023|0 Comments

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຊະ-ຊິງ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຊະ-ຊິງ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຊະ-ຊິງ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ, ພາຍໃນງານມີບຸກຄົນສຳຄັນຫຼາຍທ່ານເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ: ທ່ານ ມາກ ແຟນຊີ, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານຂອງມູນນິທິພຣູເດັນສ໌; ທ່ານ [...]

June 16th, 2023|0 Comments

ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ໂຄງການ ໃນ 60 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ໃນ 8 ຕົວເມືອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ໂຄງການ ໃນ 60 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ໃນ 8 ຕົວເມືອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ໂຄງການ ໃນ 60 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ໃນ 8 [...]

June 13th, 2023|0 Comments

ເພື່ອໃຫ້ເດັກມີອິດສະລະໃນການສະແດງອອກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຂື້ນໂດຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ຄົນອອມຂ້າງ

ເພື່ອໃຫ້ເດັກມີອິດສະລະໃນການສະແດງອອກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຂື້ນໂດຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ຄົນອອມຂ້າງ ເພື່ອໃຫ້ເດັກມີອິດສະລະໃນການສະແດງອອກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຂື້ນໂດຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ຄົນອອມຂ້າງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສ້າງສັງຄົມທີ່ດີຂຶ້ນເພື່ອເຂົາເຈົ້າເອງໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, [...]

May 30th, 2023|0 Comments

ຂໍຂອບໃຈ ແລະ ຍິນດີຕອນຮັບ ຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນ ມູນນິທິ ພຣູເດັນສ໌

ຂໍຂອບໃຈ ແລະ ຍິນດີຕອນຮັບ ຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນ ມູນນິທິ ພຣູເດັນສ໌ ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ [...]

May 16th, 2023|0 Comments

ຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກໄວໜຸ່ມ ຈໍານວນ 60 ຄົນ ໃນ 20 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານທັກສະຊີວິດໃຫ້ແກ່ເດັກ.

ຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກໄວໜຸ່ມ ຈໍານວນ 60 ຄົນ ໃນ 20 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານທັກສະຊີວິດໃຫ້ແກ່ເດັກ. ເມື່ອບໍ່ດົນທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ [...]

March 28th, 2023|0 Comments