ChildFund in Laos handed over essential COVID-19 supplies to Sopbao District Education and Sports Department, District Office……

ChildFund in Laos handed over essential COVID-19 supplies to Sopbao District Education and Sports Department, District Office.... Many states in the region are [...]

ChildFund in Laos handed over essential COVID-19 supplies to Sopbao District Education and Sports Department, District Office……2023-09-11T10:41:19+07:00

ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍເຊີນຊວນທ່ານຮ່ວມກັນຕອບແບບສອບຖາມ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານ ການຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2022

ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍເຊີນຊວນທ່ານຮ່ວມກັນຕອບແບບສອບຖາມ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານ ການຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2022 ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍເຊີນຊວນທ່ານຮ່ວມກັນຕອບແບບສອບຖາມ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານ ການຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 [...]

ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍເຊີນຊວນທ່ານຮ່ວມກັນຕອບແບບສອບຖາມ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານ ການຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 20222023-09-05T09:05:50+07:00

ChildFund in Laos handed over essential COVID-19 supplies to the Provincial Education and Sports, Huaphanh Province

ChildFund in Laos handed over essential COVID-19 supplies to the Provincial Education and Sports, Huaphanh Province The COVID-19 pandemic is the worst health [...]

ChildFund in Laos handed over essential COVID-19 supplies to the Provincial Education and Sports, Huaphanh Province2023-09-13T16:39:48+07:00

It’s essential that everyone should understand the Covid-19 prevention guideline

It's essential that everyone should understand the Covid-19 prevention guideline It's essential that everyone should understand the Covid-19 prevention guideline. Especially, when we [...]

It’s essential that everyone should understand the Covid-19 prevention guideline2023-09-19T15:07:08+07:00

ChildFund in Laos and Government partners recently monitored the SCALING project

ChildFund in Laos and Government partners recently monitored the SCALING project ChildFund in Laos and Government partners recently monitored the SCALING project, which [...]

ChildFund in Laos and Government partners recently monitored the SCALING project2023-09-19T15:30:28+07:00

The SCALING project held the Village Savings and Loans Associations (VSLA) monitoring activity in 04 target villages of Xamneua District, Huaphanh Province.

The SCALING project held the Village Savings and Loans Associations (VSLA) monitoring activity in 04 target villages of Xamneua District, Huaphanh Province. The [...]

The SCALING project held the Village Savings and Loans Associations (VSLA) monitoring activity in 04 target villages of Xamneua District, Huaphanh Province.2023-09-19T15:41:42+07:00

The SCALING project, which is funded by European Union in Laos, provided essential medical supplies and hygiene kits to 11 Health Centres….

Recently, the SCALING project, which is funded by European Union in Laos, provided essential medical supplies and hygiene kits to 11 Health Centres, District [...]

The SCALING project, which is funded by European Union in Laos, provided essential medical supplies and hygiene kits to 11 Health Centres….2023-09-19T16:12:27+07:00

ChildFund in Laos provided information on the prevention of Covid-19 infection to ChildFund staffs

ChildFund in Laos provided information on the prevention of Covid-19 infection to ChildFund staffs During the outbreak of Covid-19, ChildFund in Laos provided [...]

ChildFund in Laos provided information on the prevention of Covid-19 infection to ChildFund staffs2023-09-19T16:22:42+07:00

ChildFund in Laos would like to encourage everyone, especially the prioritized groups, to get the Covid-19 vaccine

ChildFund in Laos would like to encourage everyone, especially the prioritized groups, to get the Covid-19 vaccine ChildFund in Laos would like to [...]

ChildFund in Laos would like to encourage everyone, especially the prioritized groups, to get the Covid-19 vaccine2023-09-20T09:42:14+07:00

ພະນັກງານອົງການຊາຍຟັນປະຈຳລາວ ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຈາກບ້ານ ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ພະນັກງານອົງການຊາຍຟັນປະຈຳລາວ ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຈາກບ້ານ ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ພະນັກງານອົງການຊາຍຟັນປະຈຳລາວ ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຈາກບ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດສືບຕໍ່ດຳເນີນວຽກງານທີ່ສຳຄັນຂອງອົງການໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລວມທັງວຽກງານຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວ. ນອກຈາກນີ້, ການເຮັດວຽກຈາກບ້ານ ກໍຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຄອບຄົວ ມີຄວາມປອດໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກັບມາເຮັດວຽກ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດແບບປົກກະຕິ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ. ນີ້ຄືທີມຂອງພວກເຮົາໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມພະນັກງານປະຈຳເດືອນ [...]

ພະນັກງານອົງການຊາຍຟັນປະຈຳລາວ ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຈາກບ້ານ ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.2023-09-20T09:53:32+07:00
Load More Posts