ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ວິໄສທັດ

ໂລກທີ່ປາສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ ບ່ອນທີ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ:

“ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການສຶກສາ. ຂ້ອຍມີສ່ວນຮ່ວມ. ຂ້ອຍມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ.”

ພາລະກິດ

ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ການປ່ຽນແປງວິຖີທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ສາມາດສະແດງອອກ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄ່ານິຍົມ