ຂ່າວສານ

ວິດີໂອ ໂຄງການ GLEESE


ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາຮູ້ສຶກພູມໃຈທີ່ໄດ້ສະໜອງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສະເໝີພາບໃຫ້ແກ່ເດັກທຸກຄົນ ໃນເມືອງ ຊຳເໜືອ ແລະ ເມືອງ ສົບເບົາ, ແຂວງ ຫົວພັນ. ຂໍຂອບໃຈກັບໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຮຽນຮູ້ດ້ານພາສາ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ (GLEESE), ທີ່ໄດ້ປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນໂຮງຮຽນສໍາລັບນັກຮຽນທຸກຄົນ ລວມທັງຜູ້ພິການ, ສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຄູ. ເຊິ່ງໂຄງການ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນເກົາຫຼີ (KOICA) ໂດຍຜ່ານ ອົງການຊາຍຟັນເກົາຫຼີ ໃນນາມແຜນງານການຮ່ວມມື ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ. ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະໄດ້ນຳສະເໜີວິດີໂອຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ GLEESE, ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງເດັກໃນຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ.

Facebook page: https://www.facebook.com/ChildFundLaos

Youtube Channel: https://www.youtube.com/@childfundlaos2742

TikTok: https://www.tiktok.com/@childfund.laos?is_from_webapp=1…

#ChildFundKorea #KOICA #GLEESE #ChildFundLaos #EducationForAll