ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ

ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປລາວ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສະມາຄົມ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

Donors

Partners

 • Aid Children with Disability Association (ACDA)
 • Australian Department of Foreign Affairs and Trade
 • Community Association for Salvation and Environment Community Association for Salvation and Environment (CASE)
 • Global Green Growth Institute (GGGI)
 • Lao Rugby Federation (LRF)
 • Lao Cyber Emergency Response Team (LaoCERT)
 • Life Skills Development Association (LSDA)
 • Ministry of Education and Sports (MoES)
 • Ministry of Health (MOH)
 • Ministry of Post and Telecommunications
 • The National Commission for the Advancement of Women and Mothers and Children (NCAWMC)
 • The Commission for the Advancement of Women and Mothers and Children at Provincial and District levels (CAWMC)
 • UNICEF
 • UNFPA