ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ2023-08-17T17:22:42+07:00

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສ.ປ.ປ ລາວ ແມ່ນຫຍັງ?2023-08-18T08:31:25+07:00

ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສ.ປ.ປ ລາວ ຕາງໜ້າຫ້ອງການ ອົງການຊາຍຟັນ ອົດສະຕຣາລີ – ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ຊົນນະບົດທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.

ອົງການຊາຍຟັນ ອົດສະຕຣາລີ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສະມາຊິກຂອງອົງການຊາຍຟັນພັນທະມິດ-ສາກົນ ທີ່ມີເຄືອຄ່າຍກັບ 11 ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເດັກຫຼາຍກວ່າ 23 ລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນ 70 ປະເທດ. ອົງການຊາຍຟັນ ອົດສະຕຣາລີ ເປັນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ເປັນສະມາຊິກສະພາຂອງອົດສະຕຣາລີ ສຳລັບການພັດທະນາລະດັບສາກົນ ແລະ ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງແຜນງານຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ອົງການຊາຍຟັນ ໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໃນປີ 2010, ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຊຸມຊົນ ແລະ ການປ່ຽນແປງວິຖີທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ສາມາດສະແດງອອກ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂດຍສຸມໃສ່ການສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ ແລະ ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສ.ປ.ປ ລາວ ຍັງມຸ່ງເນັ້ນໃສ່ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການຂອງເດັກ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິຕ່າງໆ, ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ທາງສື່ອອນລາຍ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານອາຊີບ.

How can I make a complaint?2023-08-17T17:21:10+07:00

ChildFund Laos holds itself to account with the communities and children with whom we partner, as well as the many individuals and organisations who support our work. We are committed to upholding high levels of public accountability and transparency. We welcome any direct communication regarding our practices. Receiving feedback and responding to complaints are important ways for ChildFund Australia to improve its performance and maintain accountability. You can download a copy of our complaints policy, or get in touch with our staff, here.

How can I work with ChildFund Laos?2023-08-17T17:20:57+07:00

Visit our Job Opportunities page to learn about the roles currently available at ChildFund Laos.
Work With Us

How is ChildFund Australia accountable?2023-08-17T17:20:44+07:00

ChildFund Australia, and its representative office ChildFund Laos, is committed to public accountability and transparency. Annually, our accounts in Australia are audited by independent consultants KPMG.

As a member of the Australian Council for International Development, and a signatory to the ACFID Code of Conduct and the ACFID Fundraising Charter, ChildFund Australia must meet high standards of corporate governance, public accountability and financial management.

In addition, ChildFund Australia is fully accredited by the Department of Foreign Affairs and Trade which manages the Australian Government’s overseas aid program.

Accreditation is a stringent process in which all operational activities – financial, managerial, fundraising and program – are analysed. This not only requires that ChildFund demonstrate that funds are distributed to community projects, but that they are spent effectively in those communities for the benefit of children.

ChildFund Australia is also a member of Accountable Now, a platform of international civil society organisations that strive to be transparent, responsive to stakeholders, and focused on delivering impact. As a member, ChildFund has signed 12 globally-agreed-upon Accountability Commitments and will report annually to an Independent Review Panel on our economic, environmental and social performance according to the Accountable Now reporting standards.

Where does ChildFund Laos Work?2023-08-17T17:33:04+07:00

ChildFund Laos was established in 2010, and works in partnership with children, their communities and local institutions to create lasting change, respond to humanitarian emergencies and promote children’s rights. Projects are implemented in Xieng Khouang and Huaphanh provinces – some of the country’s poorest regions with significantly high unexploded ordnance contamination – and Vientiane Municipality.

How is ChildFund Australia related to ChildFund Laos?2023-08-17T17:34:37+07:00

ChildFund Laos is the representative office of ChildFund Australia – an independent international development organisation that works to reduce poverty for children in developing communities.