CYECCA2023-09-06T09:44:13+07:00

ຂ່າວສານ

LATEST NEWS

ເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍບໍ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍບໍ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍບໍ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມະການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເເມ່ຍິງ ເເລະ [...]

June 6th, 2023|0 Comments

ຝຶກອົບຮົມທັກສະຊີວິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ຝຶກອົບຮົມທັກສະຊີວິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບທັກສະຊີວິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ [...]

April 12th, 2023|0 Comments

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ການປະເຊີນໜ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນເປັນບັນຫາທີ່ທ້າທາຍຂອງທຸກໆຄົນໃນທົ່ວໂລກ ລວມທັງປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ [...]

February 28th, 2023|0 Comments

ພິທີລົງ​ນາມເຊັນ​ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ພິທີລົງ​ນາມເຊັນ​ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພິທີລົງ​ນາມເຊັນ​ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຕາງໜ້າໂດຍ ຄະນະກຳມະການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເເມ່ຍິງ ເເລະ [...]

February 10th, 2023|0 Comments

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ “ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ”

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ “ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ” ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເເມ່ຍິງ ເເລະ ເເມ່-ເດັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື [...]

January 10th, 2023|0 Comments