AHP COVID–19 Response2023-09-05T09:24:08+07:00

ຂ່າວສານ

ຂ່າວໃໝ່ລ່າສຸດ

ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍເຊີນຊວນທ່ານຮ່ວມກັນຕອບແບບສອບຖາມ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານ ການຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2022

ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍເຊີນຊວນທ່ານຮ່ວມກັນຕອບແບບສອບຖາມ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານ ການຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2022 ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ [...]

October 24th, 2022|0 Comments

ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕອບໂຕ້ ການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ……

ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕອບໂຕ້ ການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼາຍໆປະເທດໃນຂົງເຂດທົ່ວໂລກແມ່ນກຳລັງປະເຊີນໜ້າ ແລະ ຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກກັບການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເພື່ອຕອບສະໜອງຂອງສະພາບການລະບາດ ໂຄວິດ-19 ໂຄງການ ຂອງພວກເຮົາ ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ [...]

March 1st, 2022|0 Comments

ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ຕ້ອງໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ

ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ຕ້ອງໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ຕ້ອງໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດຕົນ ໃນເວລາມາຮັບວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງທຸກຄັ້ງ. ຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1-2 ແມັດ [...]

August 30th, 2021|0 Comments

ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຖະບານໄດ້ລົງຕິດຕາມໂຄງການສະເກວລິ້ງ (SCALING)

ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຖະບານໄດ້ລົງຕິດຕາມໂຄງການສະເກວລິ້ງ (SCALING) ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຖະບານໄດ້ລົງຕິດຕາມໂຄງການສະເກວລິ້ງ (SCALING), ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ #ສະຫະພາບເອີຣົບ [...]

July 6th, 2021|0 Comments

ໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ (SCALING) ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ #ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຈັດກິດຈະ ກຳຕິດຕາມກວດກາສະມາຄົມເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ກູ້ຢືມໃນຂັ້ນບ້ານ (VSLA) ພາຍໃນ 4 ບ້ານເປົ້າ ໝາຍຂອງເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ.

ໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ (SCALING) ໄດ້ຈັດກິດຈະ ກຳຕິດຕາມກວດກາສະມາຄົມເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ກູ້ຢືມໃນຂັ້ນບ້ານ (VSLA) ພາຍໃນ 4 ບ້ານເປົ້າ ໝາຍຂອງເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ. ໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ (SCALING) [...]

June 25th, 2021|0 Comments

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ (SCALING) ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ມອບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕອບໂຕ້ ການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ (SCALING) ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ມອບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕອບໂຕ້ ການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເມື່ອບໍ່ດົນທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ (SCALING) ອົງການຊາຍຟັນປະຈຳ ສປປ ລາວ [...]

June 18th, 2021|0 Comments