ທີມງານຂອງພວກເຮົາ

ທີມງານ ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປລາວ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ວິລະໄຊ ທຳມະວົງ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທີມງານ ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈຳ ສປປລາວ

ຈັນສະໝອນ ບົວຄຳວົງສາ

Child Rights Governance Program Manager

ສົງ ຈັນທະວົງສາ

ຜູ້ປະສານງານກັບລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮວມງານ

ລຳພູທອນ ຈັນທິລາດ

ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ

ນວນດໍາ ກົມມະນາ

ຜູ້ປະສານງານອະວຸໂສ ດ້ານຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮູ້

Minla Nanthavong

Education Program Manager

Sothsavanh Sithammavong

Senior Health & Nutrition Officer

ພິດສະໄໝ ສິດປະເສີດ

ຜູ້ປະສານງານ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ສູດາພອນ ສີຊົມຊື່ນ

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການສື່ສານ ແລະ ໂຄສະນາ

ສິດທິກອນ ໄຊຍະວົງ

Operations Coordinator

ຄານນະພາ ດວງພະຈັນ

ຜຸ້ປະສານງານໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໄວໜຸ່ມ

Khamphanh Phetphachanh

ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ CEP

Phonesavanh Sengmany

Child and Youth Empowerment for Climate Change Action Project Officer

ແຊນ ດາລາທັນນະວົງ

ຜູ້ປະສານງານ ດ້ານການເງິນ ແລະ ບັນຊີ

ພູສົງ ແກ້ວເຮືອງສີ

ພະນັກງານການເງິນ

ສອນໄຊ ທຳມະວົງ

ຜຸ້ປະສານງານໂຄງການ GLEESE

Alounsavath Thongphanith

ຜຸ້ປະສານງານໂຄງການ SABEL

Phonethip Phetduangdeuan

ພະນັກງານ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ໂຄງການ IN4G

Khamphone Tongsorsomla

ພະນັກງານ ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະພິບານ ໂຄງການ IN4G

ລີໄຊ ໂພທິສັດ

ພະນັກງານດ້ານການສື່ສານ

ບົວ ຟອງລະໄມ

ພະນັກງານບໍລິຫານ

ເຍົາວະພາ ອິນທະສອນ

ພະນັກງານບໍລິຫານ

Noui Navongsa

Youth Empowerment Officer

ສຸນິຕາ ຄໍາບຸນຈັນ

 ພະນັກງານໂຄງການ CEP

ອານຸສອນ ຟອງຈັນດາ

ພະນັກງານໂຄງການ GLEESE

Dow Luexaxouayang

ພະນັກງານໂຄງການ GLEESE

ເຊັ່ງຄໍາ ໄຊສຸລິດຈິດທິ

ພະນັກງານໂຄງການ SABEL

ປະພັດສອນ ປະພັດສະລາງ

ຜູ້ຊ່ວຍການເງິນ

ເກົ້າ ຫລ້າຊົ່ງ

ພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ໂຄງການ IN4G

Xainavath Vongphakdy

Junior Ready for Life Officer

ສໍອາລິສາ ເທນສະຫວັນ

ພະນັກງານໝຸ່ມນ້ອຍ ດ້ານຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮູ້

ວັນທອງ ພົມມະວີ

 ພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍ ໂຄງການ CEP

ນ້ອຍ ແກ້ວສະຫວັດ

ພະນັກງານໝຸ່ມນ້ອຍ ດ້ານການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານ

ຄໍາແພງ ພົມມີໄຊ

ພະນັກງານຂັບລົດ

ສະຖາພອນ ສິງທິດາ

ພະນັກງານຂັບລົດ

ດາວ ວິລະພັນ

ພະນັກງານຂັບລົດ