News2020-04-07T13:05:24+07:00

MEDIA

LATEST NEWS

MoU Signing Ceremony for Child and Youth Empowerment for Climate Change Action Project

MoU Signing Ceremony for Child and Youth Empowerment for Climate Change Action Project ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09 ກຸມພາ 2023 ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ: ພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອົງການ ຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບພໍ້ກັບສິ່ງທ້າທ້າຍຫຼາຍຢ່າງ ອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ນໍ້າຖ້ວມ, ພະຍຸ ແລະ ໂລກລະບາດ ທີ່ໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມທ້າທ້າຍເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. [...]

February 9th, 2023|

Civil Society Organizations Sector Commitment for the Promotion and Protection of Children’s Rights in Lao PDR

Civil Society Organizations Sector Commitment for the Promotion and Protection of Children’s Rights in Lao PDR We, the civil society organization community operating in Lao PDR, the Lao Child Rights Network, remind ourselves the important role we play in the promotion and preservation of children’s rights in the nation. We [...]

November 20th, 2022|

MoU Signing Ceremony for the Child Life Skills Empowerment Project

MoU Signing Ceremony for the Child Life Skills Empowerment Project, ChildFund in Laos. ໃນການຫັນຕ່າວປະເທດລາວໄປສູ່ປະເທດທີ່ທັນສະໄໝ ໄວໜຸ່ມທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ທີ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງໃນການຖືກຍົກຍ້າຍ, ການຖືກເລີກຈ້າງງານ ແລະ ການຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນການເພີ່ມຂື້ນຂອງຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃນ ສປປ ລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຫຼາຍລ້ານຄົນຖືກເລີກຈ້າງອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກໂດຍທີ່ບໍ່ມີເງິນສໍາຮອງ ເຊິ່ງນຳພາໄປສູ່ການເກີດໜີ້ສິນພາຍໃນຄອບຄົວ ໃນທີ່ສຸດ ກໍພາໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ໃນການຂາດແຄນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສົ່ງເສີມຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານທັກສະຊີວິດ ແລະ ທັກສະຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສາມາດຮັບມືຕໍ່ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ດີຂຶ້ນ. ອົງການຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ (ຄຊກມດ) [...]

October 26th, 2022|

MoU Signing Ceremony for ChildFund Laos Project, Promoting Accountability and Education Rights (PAER) Project in Huameuang and Xamneua Districts, Huaphanh Province, Lao PDR.

MoU Signing Ceremony for ChildFund Laos Project, Promoting Accountability and Education Rights (PAER) Project in Huameuang and Xamneua Districts, Huaphanh Province, Lao PDR. Mr Vilaphong Phommasy from the Provincial Education and Sports Department Of Houaphan, MoES and Mr. Biju Abraham, Country Director of ChildFund Laos signed a Memorandum of [...]

July 27th, 2020|

We will continue to respond as the COVID-19 situation develops in Laos

We will continue to respond as the COVID-19 situation develops in Laos. ChildFund Laos provided 95,164,000 Kip worth of support to the Xieng Khouang Provincial Health Department, the Khoun and Nonghet District Health Offices in the form of critical medical equipment and financial contribution towards their support fund. We [...]

April 30th, 2020|

ChildFund Laos will continue to work closely with our local partners in response to COVID-19

ChildFund Laos will continue to work closely with our local partners in response to COVID-19 ChildFund Laos will continue to work closely with our local partners in response to COVID-19. Today, we handed over critical supplies to the Department of Education and Sports in Huameuang District, Huaphanh Province to [...]

April 27th, 2020|